De-bai-thi-chung-chi-google-partner-de thanh-doi-tac-google

Bằng cách theo dõi hiệu suất của chiến dịch quảng cáo, một nhà quảng cáo có thể lấy được thông tin cần thiết để:

De-bai-thi-chung-chi-google-partner-de thanh-doi-tac-google Câu 80: Câu Hỏi:Bằng cách theo dõi hiệu suất của chiến dịch quảng cáo, một nhà quảng…
Continue reading
Giay chưng nhan Google Adwords

kết quả của việc một chiến dịch tìm kiếm luôn đạt đến ngân sách hàng ngày là gì?

Đề Thi Chứng Chỉ Google Adwords Căn Bản Câu 62: Câu Hỏi:kết quả của việc một chiến dịch tìm…
Continue reading
Nhà quảng cáo nên sử dụng tính năng nào để tổ chức nhóm quảng cáo?

Nhà quảng cáo nên sử dụng tính năng nào để tổ chức nhóm quảng cáo?

Đề Bài Thi Chứng Chỉ Google Adwords để từng bước trở thành đối tác Google Câu Hỏi: Nhà quảng…
Continue reading
Công thức nào trình bày cách Xếp hạng quảng cáo được xác định trên Google Tìm kiếm?

Công thức nào trình bày cách Xếp hạng quảng cáo được xác định trên Google Tìm kiếm?

Đề Bài Thi Chứng Chỉ Google Adwords để từng bước trở thành đối tác Google Câu Hỏi: Công thức nào…
Continue reading
Bằng cách thêm vị trí được quản lý vào chiến dịch Mạng hiển thị - bạn có thể hiển thị quảng cáo của mình ?

Bằng cách thêm vị trí được quản lý vào chiến dịch Mạng hiển thị – bạn có thể hiển thị quảng cáo của mình ?

Đề Bài Thi Chứng Chỉ Google Adwords để từng bước trở thành đối tác Google Câu Hỏi: Bằng cách thêm…
Continue reading
Để xác định ngôn ngữ quảng cáo nào cần nhắm mục tiêu đến người dùng, hệ thống AdWords đề cập đến ?

Để xác định ngôn ngữ quảng cáo nào cần nhắm mục tiêu đến người dùng, hệ thống AdWords đề cập đến ?

Đề Bài Thi Chứng Chỉ Google Adwords để từng bước trở thành đối tác Google Câu Hỏi: Để xác định…
Continue reading
Một nhà quảng cáo muốn đạt được vị trí hàng đầu trong kết quả tìm kiếm có trả tiền. Đề xuất nào sẽ cải thiện khả năng vị trí quảng cáo hàng đầu?

Một nhà quảng cáo muốn đạt được vị trí hàng đầu trong kết quả tìm kiếm có trả tiền. Đề xuất nào sẽ cải thiện khả năng vị trí quảng cáo hàng đầu?

Đề Bài Thi Chứng Chỉ Google Adwords để từng bước trở thành đối tác Google Câu Hỏi: Một nhà quảng…
Continue reading
Một nhà quảng cáo chủ yếu tập trung vào phản hồi trực tiếp, thay cho xây dựng thương hiệu. Nhà quảng cáo nên xóa từ khóa khỏi chiến dịch tìm kiếm nếu từ khóa:

Một nhà quảng cáo chủ yếu tập trung vào phản hồi trực tiếp, thay cho xây dựng thương hiệu.

Đề Bài Thi Chứng Chỉ Google Adwords để từng bước trở thành đối tác Google Câu Hỏi: Một nhà quảng…
Continue reading
Từ khóa có tỷ lệ nhấp (CTR) rất thấp thường sẽ nhận được ?

Từ khóa có tỷ lệ nhấp (CTR) rất thấp thường sẽ nhận được ?

Đề Bài Thi Chứng Chỉ Google Adwords để từng bước trở thành đối tác Google Câu Hỏi: Từ khóa có…
Continue reading
Nếu tùy chọn giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM) không có sẵn cho chiến dịch, lý do có thể nhất là chiến dịch:

Nếu tùy chọn giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM) không có sẵn cho chiến dịch, lý do có thể nhất là chiến dịch ?

Đề Bài Thi Chứng Chỉ Google Adwords để từng bước trở thành đối tác Google Câu Hỏi: Nếu tùy…
Continue reading

Nhận bài viết mới nhất qua Email: